Regulamin korzystania z serwisu www.domeny.art.pl

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.domeny.art.pl prowadzonego przez Kraus Development Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Niemodlińska 36, 04-635 Warszawa, na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Uniwersytetem Warszawskim, Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
 2. Regulamin określa zasady rejestracji i korzystania przez użytkowników z serwisu www.domeny.art.pl,  jak również prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Użytkowników, a także prawa i odpowiedzialności Administratora domeny www.domeny.art.pl. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin opracowano i przyjęto na podstawie art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030 z późn.zm.), zwanej dalej „Ustawą”.
 4. Usługodawca, zgodnie z definicja określoną w § 2 pkt 1 (dalej „Usługodawca”) jest odpowiedzialny za świadczenie usług wskazanych w Regulaminie (zgodnie z definicją wynikającą z § 2 pkt 13 )  i obowiązany jest je świadczyć w sposób należyty.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie serwisu www.domeny.art.pl. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z serwisu www.domeny.art.pl, w tym korzystanie z Usług jest dobrowolne. Analogicznie związane z tym podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności Usługodawcy (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).
 6. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z serwisu www.domeny.art.pl oraz Usług Usługodawcy w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik – gdy jest to konieczne do korzystania z serwisu lub Usług - obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z serwisu www.domeny.art.pl Usługodawcy: (1) komputer, laptop z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 47.0 i wyższej (stabilnej) lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej (stabilnej), Opera w wersji 38.0 i wyższej (stabilnej), Google Chrome w wersji 49.0. i wyższej (stabilnej), Safari w wersji 9.0 i wyższej (stabilnej) ; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; (5) dostęp do telefonu komórkowego z możliwością odbioru wiadomości SMS. Korzystanie z poszczególnych Usług Usługodawcy może wymagać spełnienia innych warunków technicznych niż wskazane wyżej, o czym Usługodawcy informuje odrębnie Użytkownika, w tym także w ramach Specyfikacji usługi.

§ 2 DEFINICJE UŻYTYCH POJĘĆ

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. „Administrator domeny art.pl”, „Administrator” lub „Usługodawca” – Kraus Development Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Niemodlińska 36,
 2. „Administrator danych osobowych” - Kraus Development Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Niemodlińska 36,
 3. “Domena” – domena internetowa, unikalny adres (Nazwa Domeny) strony internetowej, tj. alfanumeryczny, ciąg znaków wraz z końcówką art.pl oddzieloną kropką zarejestrowany lub który może zostać zarejestrowany,
 4. „Cennik” – cennik korzystania z Usług Usługodawcy opublikowany na stronie www.domeny.art.pl,
 5. „Klient” lub „Użytkownik” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która poprzez akceptację niniejszego regulaminu uzyskała dostęp do usług oferowanych przez serwis www.domeny.art.pl,
 6. „Konsument”- osoba fizyczna dokonująca z Administratorem czynności prawnej (np. zawarcia, zmiany, rozwiązania lub odstąpienia od Umowy) niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. „Nazwa Domeny” – znaki, które mogą składać się na nazwę Domeny,
 8. „Kontakt Techniczny” - osoba, która w imieniu użytkownika domeny może prosić o zmiany delegacji domeny,
 9. „Okres Abonamentowy” – okres w którym Klient odpłatnie korzysta z Usługi; okres abonamentowy może być określony w miesiącach lub w latach,
 10. „Organizacje non profit” - niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, 
 11. „Panel Użytkownika” – narzędzie do zarządzania usługą art.pl i kontaktu z www.domeny.art.pl dostępne po zalogowaniu przez Użytkownika na stronie www.domeny.art.pl,
 12. „Regulamin” – niniejszy regulamin,
 13. „Serwis www.domeny.art.pl” – strona www.domeny.art.pl za pośrednictwem, której Usługodawca zapewnia Klientom możliwość rejestracji Domen oraz świadczy Usługi,
 14. „Usługi www.domeny.art.pl” / „Usługi” – usługi świadczone drogą elektroniczną zgodnie z definicją z ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, świadczone przez Serwis www.domeny.art.pl dla Użytkownika na podstawie Umowy. Usługa polega na odpłatnej rejestracji Domen i jest świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta (zwanego również Abonentem), o parametrach określonych szczegółowo w Specyfikacji usługi, za pośrednictwem serwisu www.domeny.art.pl
 15. „Umowa” - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług w serwisie www.domeny.art.pl, zawarta między Klientem a Usługodawcą; zawarcie umowy następuje z chwilą zapłaty przez Klienta opłaty za zamówioną Usługę, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 14 i jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu,
 16. ”Siła wyższa” – zdarzenie niezależne od Strony, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia nawet przy dochowaniu najwyższej staranności,
 17. “Zawieszenie świadczenia Usługi www.domeny.art.pl” – czasowe uniemożliwienie Użytkownikowi dostępu do korzystania z Usługi www.domeny.art.pl,
 18. „Wyłączenie usługi” – zaprzestanie świadczenia dla Klienta Usługi przez Usługodawcę,
 19. „Nieprzedłużenie Umowy” -  nieprzedłużenie Umowy przez dotychczasowego Klienta w terminie 30 dni od zakończenia Okresu Abonamentowego co skutkuje  dostępnością Domeny  dla każdego dowolnego Klienta, który dokona płatności za tą domenę; w przypadku przedłużenia przez dotychczasowego Klienta Okresu Abonamentowego na kolejny Okres Abonamentowy po dniu, kiedy upłynął czas poprzedniego Okresu Abonamentowego nowy Okres Abonamentowy będzie liczony od dnia zakończenia poprzedniego Okresu Abonamentowego,
 20. „Domeny Premium” – domeny o wyróżniającej się nazwie, wyszczególnione na www.domeny.art.pl,
 21. „Domeny Podstawowe” – wszystkie domeny poza zbiorem Domen Premium.
 22. „Użytkownik” - korzystająca lub chcąca korzystać z Usług Usługodawcy osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca,
 23. „Konsument” – Użytkownik będący osobą fizyczną dla którego korzystanie z Usług Usługodawcy jest niezwiązane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 24. „Przedsiębiorca” – Użytkownik będący osobą fizyczną dla którego korzystanie z Usług Usługodawcy jest związane bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową oraz w każdym wypadku Użytkownik będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 25. „Klient”,” Abonent” - Użytkownik, który zamówił u Usługodawcy Usługę, i zawarł Umowę,
 26. „Zamówienie” – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, w szczególności poprzez wypełnienie i przesłanie Zamówienia w formie elektronicznej na stronie serwisu Usługodawcy a pod adresem www.domeny.art.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny prawnie dopuszczalny sposób,
 27. „Specyfikacja usługi” – szczegółowe warunki i charakterystyka świadczonej przez Usługodawcy Usługi,
 28. „Rejestracja Domeny” – Usługa polegająca na pośrednictwie w imieniu Klienta przy wprowadzeniu wybranej przez Klienta Domeny do serwisu www.domeny.art.pl i jej utrzymywaniu.

§ 3 ZASADY REJESTRACJI I UTRZYMANIA DOMEN

 1. Świadczenie usługi Rejestracji Domeny ma charakter komercyjny.
 2. Nazwa Domeny nie może zawierać znaków specjalnych.
 3. Aby sprawdzić, czy domena jest dostępna należy użyć skorzystać z wyszukiwarki domen dostępnej w serwisie www.domeny.art.pl.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usług poprzedza rejestracja.
 5. Dane wymagane dla rejestracji Użytkownik podaje w formularzu rejestracji znajdującym się na stronie internetowej www.domeny.art.pl, zgodnie z zakresem określonym w tym formularzu. Do rejestracji i świadczenia Usług wymagane jest pełne i zgodne z prawdą wypełnienie formularza zgłoszenia domeny. Osoba zgłaszająca domenę do rejestracji ponosi odpowiedzialność za jej wykorzystywanie zgodnie z deklaracjami złożonymi w formularzu oraz z Regulaminem a także za jej sprawną obsługę techniczną.
 6. Klient zobowiązany jest potwierdzić swoją tożsamość i poprawność adresu e-mail poprzez kliknięcie w link weryfikujący, jeśli zostanie taki wysłany do Klienta.
 7. Zamówienie Usługi za pośrednictwem serwisu www.domeny.art.pl odbywa w formie elektronicznej poprzez wypełnienie i przesłanie Zamówienia (ostatni krok składania Zamówienia jest potwierdzany kliknięciem pola „Przejdź do płatności”) za pomocą formularza zamówienia dostępnego na stronie serwisu www.domeny.art.pl, po uprzedniej rejestracji Użytkownika w serwisie Www.domeny.art.pl (zakładka „panel klienta” na stronie głównej serwisu www.www.domeny.art.pl).
 8. W trakcie rejestracji Użytkownik podaje łącznie następujące dane, zgodnie z ze stanem faktycznym:
  1. unikalny wybrany przez niego Identyfikator Klienta (login - email) zawierający od 3 do 60 znaków,
  2. ustanawia unikalne hasło składające się z minimum 6 a maksimum 20 znaków,
  3. imię i nazwisko (Użytkownik będący Konsumentem) lub pełną nazwę firmy (Użytkownik będący Przedsiębiorcą),
  4. numer PESEL, jeżeli użytkownik jest Konsumentem,
  5. numer NIP, jeżeli Użytkownik jest Przedsiębiorcą,
  6. adres (zamieszkania lub siedziby), adres e-mail, telefon kontaktowy (komórkowy i/lub stacjonarny)
  7. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa powyżej.
  8. Kontakt techniczny – email do osoby odpowiedzialnej za kwestie techniczne. W przypadku braku wskazania takiej osoby, kontaktem technicznym jest sam Użytkownik.
 9. Klient lub osoba wskazana w formularzu jako kontakt techniczny powinna zgłaszać do administratora domeny Art..pl informacje o wszystkich planowanych zmianach adresów lub nazw name serwerów swojej domeny. Zgłoszenia od osób innych niż kontakt techniczny lub Użytkownik muszą być opatrzone dodatkową informacją wyjaśniającą prawo do zmiany delegacji.
 10. W celu zawarcia i wykonywania umowy Administrator może przetwarzać również następujące dane niezbędne ze względu na właściwość świadczenia Usług oraz sposób ich rozliczenia:
  1. numery telefonu(ów),
  2. dane do kontaktu technicznego,

Administrator może uzależnić zawarcie Umowy od przedstawienia dokumentów potwierdzających, prawdziwość danych, podanych w związku z zawarciem Umowy, w szczególności odpisu z ewidencji działalności gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, jak również potwierdzających nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej oraz numeru REGON.

 1. Składając Zamówienie Użytkownik obowiązany jest potwierdzić, że zapoznał się z treścią dokumentów, które dotyczą zamówionej Usługi i akceptuje ich treść, w szczególności Regulamin, Specyfikację usługi, Cennik, regulamin promocji (o ile ma zastosowanie) – są one szczegółowo wskazane i udostępnione Użytkownikowi przed złożeniem Zamówienia. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Usługodawcę.  zawarte są w polityce prywatności, dostępnej na stronie internetowej Usługodawcy pod adresem www.domeny.art.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Zamówienie usługi Rejestracji Domeny nie oznacza gwarancji jej rejestracji przez Usługodawcę oraz aktywacji w sytuacji, gdy dana Domena zostanie uprzednio zarejestrowana lub zarezerwowana na rzecz innego podmiotu lub gdy brak możliwości rejestracji wynika z Regulaminu.
 3. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca potwierdza Użytkownikowi przyjęcie Zamówienia do realizacji poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym/zamówienia adres e-mail.
 4. Umowa jest zawarta na czas określony, wynikający ze Specyfikacji usługi wybranej przez Klienta – rozpoczęcie jej realizacji przez Usługodawcę następuje z chwilą dokonania opłaty za zamówioną Usługę na rachunek bankowy Usługodawcy (tzn. od dnia uznania rachunku bankowego Usługodawcy opłatą Klienta), o ile inaczej nie stanowi Specyfikacja usługi lub regulamin promocji danej Usługi.
 5. W przypadku Przedsiębiorców Usługodawca ma prawo odstąpić od zawartej umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny, co nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 6. Przystąpienie do realizacji Usługi Rejestracji domeny następuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 72 godzin po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę i pod warunkiem, że:
  1. wcześniej nie nastąpiła rezerwacja Domeny lub
  2. rejestracja Domeny przez osobę trzecią przed otrzymaniem płatności przez Usługodawcy,
  3. w stosunku do nazwy Domeny nie jest prowadzone wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,

oraz pod warunkiem podania przez Klienta kompletnych i zgodnych ze stanem rzeczywistym danych wymaganych przez Usługodawcę, celem należytego wykonania Usługi.

 1. Klient otrzyma od Usługodawcy drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail fakturę PRO FORMA, dotyczącą zamówionych Usług i opiewającą na kwotę wynagrodzenia ustaloną zgodnie z Cennikiem Usługodawcy, z terminem płatności wynoszącym 14 dni.
 2. W przypadku Klientów - Przedsiębiorców, jeżeli Usługodawca w ciągu terminu wskazanego w ustępie 17 nie odnotuje płatności Klienta, umowę uważa się za niezawartą, a Usługodawca nie jest zobowiązany do realizacji Usługi.
 3. Odnotowanie płatności na kwotę zgodną z fakturą PRO FORMA na koncie bankowym Usługodawcy spowoduje rozpoczęcie realizacji Usługi na wybrany okres. Usługodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w ciągu 14 dni od dnia odnotowania przelewu na swoim koncie.
 4. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami Usługodawca ma prawo wymagać dostarczenia dokumentów poświadczających prowadzenie działalności gospodarczej.
 5. Administrator może odmówić rejestracji Domeny w przypadku, gdy:
  1. domena jest już zarejestrowana lub zarezerwowana,
  2. w stosunku do oczekiwanej nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,
  3. zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych lub technicznych lub jeśli uzna, że proponowana nazwa domeny jest niewłaściwa.
 6. Postanowienia ust. 15 i 17-19 powyżej nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

§ 4 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Każdy, kto korzysta z Serwisu www.domeny.art.pl ponosi odpowiedzialność za skutki swoich działań.
 2. Zamawiając Usługę Rejestracji domeny, Użytkownik jest obowiązany do nienaruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nazwa Domeny, którą wybrał nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może naruszać postanowień Regulaminu, w szczególności zasad określonych w § 1 ust.6 oraz w ust.3 niżej.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu www.domeny.art.pl w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, normami społeczno-obyczajowymi, zasadami współżycia społecznego, obowiązującym w Polsce prawem i szeroko rozumianymi zasadami etyki, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Użytkowników oraz osób trzecich. Użytkownik – gdy jest to konieczne do korzystania z serwisu lub Usług - obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 4. Zamawiając Usługę, Użytkownik jest obowiązany do nienaruszania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nazwa Domeny, którą wybrał nie może naruszać praw osób trzecich oraz nie może naruszać Regulaminu.
 5. Użytkownik może zażądać usunięcia swojego zarejestrowanego konta w serwisie www.domeny.art.pl bez podania przyczyny. W tym celu powinien złożyć pisemnie bądź mailowo na adres hello@domeny.art.pl oświadczenie w tym zakresie skierowane do Usługodawcy. Konto zostaje usunięte przez Usługodawcę niezwłocznie w przypadku braku Usług, a w przypadku aktywnych Usług niezwłocznie po zakończeniu okresu ich trwania.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY ORAZ WYKONYWANIE UMOWY

 1. Administrator domeny art.pl posiada prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług w tym wyrejestrowania Domeny a w konsekwencji rozwiązania Umowy, jeżeli:
  1. Użytkownik będzie korzystał z usługi niezgodnie z parametrami lub przeznaczeniem określonym w Regulaminie,
  2. Użytkownik będzie działał na szkodę Administratora, innych Użytkowników lub użytkowników sieci Internet,
  3. przed zaprzestaniem świadczenia Usług, Usługodawca wezwie Użytkownika będącego Konsumentem za pomocą poczty elektronicznej do zaprzestania naruszeń wyznaczając odpowiedni termin, nie krótszy niż 24 godziny.
 2. Usługodawca domeny art.pl ma prawo zmiany Regulaminu m.in. w celu zmiany funkcjonalności serwisu www.domeny.art.pl, w szczególności poprzez:
  1. ułatwienie Użytkownikom korzystania z usług www.domeny.art.pl,
  2. wprowadzenie nowych funkcji do Usług www.domeny.art.pl,
  3. usunięcie funkcjonalności, których Administrator nie może utrzymać z powodów technicznych lub innych,
  4. dostosowanie Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 3. O każdej proponowanej zmianie Regulaminu, Usługodawca powiadomi użytkownika w formie mailingu, z siedmiodniowym wyprzedzeniem przed wprowadzeniem zmian w życie.
 4. Ostateczna interpretacja postanowień Regulaminu oraz decyzja o zgodzie na rejestrację Domeny, należy do Administratora serwisu www.domeny.art.pl.

§ 4 OPŁATY ZA UTRZYMANIE I REJESTRACJĘ DOMENY

 1. Z chwilą wprowadzenia opłat za świadczone usługi dla użytkowników serwisu www.domeny.art.pl administrowanego uprzednio przez Uniwersytet Warszawski, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Użytkownik ma prawo zrezygnować z utrzymania Domeny bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w ciągu jednego miesiąca od momentu poinformowania o wprowadzeniu opłat. Wypowiedzenie świadczenia usługi utrzymania domeny przez użytkownika, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi być złożone drogą mailową na adres hello@domeny.art.pl
 2. Opłata za świadczone Usługi ustalana jest zgodnie cennikiem znajdującym się na stronie www.domeny.art.pl, obowiązującym w chwili zamówienia Usług i powinna zostać wniesiona przed upływem terminu wskazanego w fakturze proforma. Wnoszone opłaty są niepodzielne i rozliczane są w Okresach Abonamentowych, chyba że co innego wynika z oferty świadczenia danej usługi.
 3. Usługodawca może udzielać rabatu od opłat wskazanych w Cenniku, w przypadku gdy Użytkownikiem jest Organizacja non-profit a status non-profit tej organizacji nie budzi wątpliwości Usługodawcy. 
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany opłat za świadczone Usługi, przy czym taka zmiana nie ma wpływu na wysokość opłat za Usługi zamówione przed zmianą.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wpłaty wynagrodzenia za świadczone Usługi na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę w trakcie składania Zamówienia albo na stronie internetowej www.domeny.art.pl. W przypadku dokonywania wpłaty przez osoby trzecie, na wskazany przez Usługodawcę rachunek bankowy, opłata zostanie zaliczona na poczet usługi pod warunkiem wskazania jednoznacznego identyfikatora usługi lub numeru opłacanej faktury PRO FORMA.
 6. Faktura tytułem świadczenia usługi wystawiana jest na dane Użytkownika podane w Panelu Użytkownika. Faktura wystawiana jest w terminie do 7 dni od daty odnotowania wpłaty na koncie do dokonywania opłat, wskazanego przez Administratora. Faktura zostanie udostępniona Użytkownikowi w formie elektronicznej poprzez Panel Użytkownika oraz wysłana na jego adres e-mailowy.
 7. Datą zapłaty jest data zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym wskazanym przez Administratora.
 8. Umowa zawierana jest na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu.
 9. Użytkownikowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w terminie do 14 dni od jej zawarcia, poprzez wysłanie uzupełnionego i podpisanego formularza odstąpienia na adres korespondencyjny Administratora którego wzór dostępny jest na stronie www.domeny.art.pl  oraz stanowi załącznik do Regulaminu.
 10. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą o prawach konsumenta jest uprawniony do odstąpienia od Umowy na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, wypełniając informację o odstąpieniu od umowy, której wzór jest dostępny na stronie www.domeny.art.pl oraz jako załącznik do Regulaminu czy też wysyłając do Usługodawcy inne jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. W przypadku wysłania Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Usługodawca przesyła Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy na trwałym nośniku, na przykład pocztą elektroniczną.
 11. Płatność za rejestracje i utrzymanie Domen można wnieść jednorazowo na wielokrotność jednego roku obejmujący maksymalnie okres 3 letni.
 12. Kwoty na fakturach PRO FORMA są określane na podstawie Cennika.

§ 5 PRZEDŁUŻENIE OKRESU REJESTRACJI DOMENY

 1. Odpowiednio na 30, 14 i 7 dni przed datą wygaśnięcia Okresu Abonamentowego, Klient będzie informowany o możliwości jej przedłużenia na kolejny okres i płatności za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez niego adres e-mail. W tym czasie otrzyma fakturę PRO FORMA pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika zgody, aby Administrator cyklicznie przed końcem bieżącego Okresu Abonamentowego poinformował Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Panelu Użytkownika, o upływie Okresu Abonamentowego oraz o wysokości opłat za zamówienie Usług na kolejny Okres Abonamentowy, przesyłając jednocześnie odpowiednią fakturę PRO FORMA. Procedura wskazana w zdaniu poprzedzającym ma na celu zapewnienie nieprzerwanego i niezakłóconego korzystania przez Użytkownika z Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 3. Użytkownik dokonuje zamówienia Usług na kolejny Okres Abonamentowy poprzez dokonanie wpłaty na rachunek bankowy wskazany przez Administratora, na podstawie przesłanej faktury proforma, tytułem świadczenia Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym.
 4. Użytkownik może także dokonać zamówienia Usług na kolejny Okres Abonamentowy za pośrednictwem Panelu Użytkownika. 
 5. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania wpłaty tytułem zamówienia Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym przed upływem terminu wskazanego w fakturze PRO FORMA, nie dłuższego niż 7 dni.
 6. Dokonanie wpłaty tytułem zamówienia usługi na kolejny Okres Abonamentowy przez Użytkownika lub przez osobę trzecią na rachunek Użytkownika jest równoznaczne z przedłużeniem Umowy na okres objęty abonamentem.
 7. W zakresie obowiązku uiszczenia należnej opłaty nie stosuje się art. 115 Kodeksu cywilnego, a zatem jeżeli koniec terminu płatności wskazany na fakturze PRO FORMA, przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, opłata musi zostać uiszczona w dniu roboczym poprzedzającym dzień wolny od pracy lub sobotę. Przy czym dniem zapłaty jest dzień wpływu środków na wskazane w ramach danej metody płatności konto.
 8. Po odnotowaniu wpłaty za kolejny Okres Abonamentowy na rachunku bankowym Usługodawcy, Usługi będą świadczone w kolejnym okresie, którego bieg rozpoczyna się po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego.
 9. Brak wpłaty zgodnie z ust. 6, w terminie do ostatniego dnia bieżącego Okresu Abonamentowego, skutkować będzie zablokowaniem dostępu do Usług począwszy od następnego dnia po zakończeniu bieżącego Okresu Abonamentowego.
 10. Jeżeli w terminie 30 dni od daty zakończenia bieżącego Okresu Abonamentowego Administrator odnotuje wpłatę na rachunku bankowym, tytułem świadczenia Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym, dostęp do Usług zostanie odblokowany. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym postanowienia ust. 7 stosuje się odpowiednio.
 11. Jeżeli w terminie 30 dni od daty zakończenia bieżącego Okresu Abonamentowego Administrator nie odnotuje wpłaty na rachunku bankowym, tytułem świadczenia Usług w kolejnym Okresie Abonamentowym Usługodawca przyjmuje, że Klient nie zamierza przedłużać Okresu Abonamentowego, co skutkuje wygaśnięciem dotychczasowej umowy z upływem okresu, na który została zawarta.
 12. W Przypadku określonym w ust. 11 powyżej
  1. jeśli domena była Domeną Premium na powrót będzie możliwy jej zakup po jej poprzedniej cenie. 
  2. jeśli domena nie była Domeną Premium automatycznie zostanie jej nadany status Domeny Premium z ceną będącą co najmniej 4-krotnoscią stawki za odnowienie.
 13. Dokonanie opłaty jest równoznaczne z przedłużeniem okresu świadczenia Usług.
 14. Po odnotowaniu wpłaty zgodnie z fakturą PRO FORMA, Usługodawca odpowiednio przedłuży Usługę i w ciągu 7 do 14 dni wystawi stosowną fakturę VAT.
 15. Po upływie 3 dni od bezskutecznego upływu terminu płatności faktury PRO FORMA Usługodawca przyjmuje, że Klient nie zamierza przedłużać Okresu Abonamentowego, co skutkuje wygaśnięciem dotychczasowej umowy z upływem okresu, na który została zawarta.
 16. Klient niezależnie od regulacji zawartej w powyższych postanowieniach ma prawo złożyć ponowne Zamówienie na Usługę na zasadach wskazanych w Regulaminie i zgodnie z cennikiem dostępnym na www.domeny.art.pl.

§ 6 OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązany jest świadczyć Usługi z należytą starannością.
 2. W związku ze świadczonymi na rzecz Użytkownika Usługami Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
  1. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi na skutek wystąpienia Siły wyższej lub innej okoliczności, za którą Administrator zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa odpowiedzialności nie ponosi,
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika, a jego ewentualna odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług jest ograniczona do kwoty obliczonej według wzoru:
   1. 1 / ilość dni w okresie rozliczeniowym x opłata uiszczona na rzecz Administratora w okresie rozliczeniowym, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące szkodę, za każdy dzień, w którym zdarzenie to trwało; powyższego ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy Użytkownikiem jest Konsument,
  3. trwałej albo czasowej niemożliwości świadczenia Usług oraz z tytułu nienależytego świadczenia Usług z przyczyn leżących po stronie podmiotów trzecich, za których działania lub zaniechania Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
  4. skutków nieprawidłowego korzystania, przez Użytkownika lub osoby trzecie działające w imieniu lub na rzecz Użytkownika, ze świadczonej przez Administratora Usługi, w szczególności spowodowanych przez nieprawidłowe korzystanie awarii bądź trwałych uszkodzeń sprzętu, urządzeń, systemu operacyjnego, oprogramowania bądź uszkodzeń lub utraty danych Użytkownika,
  5. skutków naruszenia przez Użytkownika postanowień Umowy,
  6. skutków wykorzystania informacji autoryzujących dostęp do Usług przez osoby trzecie, jeżeli osoby te weszły w posiadanie tych informacji na skutek ich ujawnienia przez Użytkownika albo na skutek niedostatecznego zabezpieczenia informacji przez Użytkownika przed dostępem t osób niepowołanych,
  7. niedostarczenia wiadomości skierowanych do Użytkowników lub wysyłanych przez te osoby w przypadkach, gdy wiadomości te stanowią niezamówioną informację handlową lub w innych przypadkach blokady dostarczania wiadomości, wskazanych w specyfikacji danej Usługi.
 3. Odpowiedzialność Administratora wobec Użytkownika w związku ze świadczonymi na jego rzecz Usługami jest w każdym przypadku ograniczona maksymalnie do wartości opłaty wniesionej przez Użytkownika z tytułu świadczenia tej usługi za okres, w którym doszło do powstania szkody.
 4. W przypadku niedostępności Usług z powodu awarii za każdy dzień, w którym wystąpiła Awaria, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do żądania zwrotu proporcjonalnej części opłaty należnej za ten dzień świadczenia Usług, w którym wystąpiła przerwa w świadczeniu Usług.
 5. Postanowień ust. 2 pkt 2.2., 2.3. i 2.4. oraz ust. 3 i 4 nie stosuje się do Umowy zawartej z Konsumentem.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Przedmiotem reklamacji może być wyłącznie brak ciągłości działania serwisu www.domeny.art.pl za wyjątkiem ogłoszonych w serwisie www.domeny.art.pl przerw technicznych.
 2. Reklamację można złożyć drogą mailową na adres: hello@domeny.art.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nazwy domeny lub domen, których dotyczy reklamacja a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania użytkownika w związku ze złożoną reklamacją),
  2. opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji,
  3. żądanie Użytkownika.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przesyła powiadomienie o sposobie dalszego postępowania na adres e-mail Użytkownika wskazany do kontaktu z Usługodawcą.
 5. Przedsiębiorca może dochodzić roszczeń wobec Usługodawcy na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego i podjęciu działań zmierzających do polubownego rozwiązania zaistniałego sporu, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji.

§ 8 OBOWIĄZYWANIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na czas oznaczony, obejmujący okres trwania Umowy wskazany w podsumowaniu warunków zamówienia na Usługę oraz w potwierdzeniu przyjęcia tego zamówienia.
 2. Umowa może być rozwiązana przed upływem Okresu Abonamentowego przez Klienta oraz osoby trzecie, które wstąpiły na miejsce Klienta do Umowy w ramach sukcesji uniwersalnej lub singularnej, jedynie w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa lub w następstwie okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Usługodawca w szczególności w przypadku niezapewnienia przez Usługodawcę dostępności Usługi.
 3. Rozwiązanie Umowy w przypadku opisanym w ust. 2 zdanie drugie może nastąpić w trybie natychmiastowym, po uprzednim wezwaniu Usługodawcę do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie terminu wskazanego w tym wezwaniu, który powinien obejmować co najmniej 30 dni, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem, co najmniej 14 dni roboczych.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę za wypowiedzeniem z zachowaniem 30 -dniowego okresu wypowiedzenia.
 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym w przypadku, gdy:
  1. świadczenie Usługi stało się niemożliwe z przyczyn obiektywnie uzasadnionych; w szczególności dotyczy to sytuacji, gdy doszło do modyfikacji Usługi w taki sposób, że dalsze korzystanie z Usługi wymaga dokonania przez Klienta określonych czynności, w tym - na przykład zmiany ustawień sprzętowych, instalacji nowego oprogramowania, modyfikacji lub wymiany urządzenia fizycznego, przy pomocy którego Klient korzysta z Usługi - a Klient nie wykona tych czynności; Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania Umowy z powodu zmiany parametrów Usługi, jeśli zmiana parametrów Usługi jest niezbędna dla zapewnienia możliwości świadczenia Usługi lub dla zapewnienia możliwości świadczenia Usługi na poziomie nie niższym od dotychczasowego; Usługodawca uprzednio powiadomi Klienta o tym, że dla zachowania przez Klienta możliwości korzystania z Usługi, konieczne jest dokonanie przez Klienta określonych w zawiadomieniu czynności oraz określi termin, nie krótszy niż 14 dni, po upływie którego, korzystanie z Usługi może być niemożliwe w razie braku dokonania tych czynności, a Klient we wskazanym terminie czynności tych nie dokona; w razie rozwiązania Umowy przez Usługodawcę z powodu modyfikacji Usługi, Klient ma prawo do zwrotu uiszczonych opłat proporcjonalnie do czasu faktycznego świadczenia Usług przez Usługodawcę,
  2. świadczenie Usług stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie podwykonawcy Usługodawcy, który uczestniczył w świadczeniu Usług,
  3. świadczenie Usług stało się niemożliwe w skutek rozwiązania umowy z podwykonawcą Usługodawcy, który uczestniczył w świadczeniu Usług,
  4. Usługodawca zakończy lub zawiesi działalność gospodarczą w całości lub w części niezbędnej dla wykonywania Umowy,
  5. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, iż Klient narusza zasady określone w pkt 5.6. ,
  6. dojdzie do rażącego naruszenia przez Klienta zasad współżycia społecznego lub naruszenia dóbr osobistych osób działających w imieniu Usługodawcy lub do naruszenia danych osobowych osób działających w imieniu Usługodawcy,
  7. Klient poda w formularzu rejestracyjnym lub już po zawarciu Umowy np. w nieprawdziwe lub niepełne dane, o czym Usługodawca powziął wiadomość po zawarciu Umowy, i nie uzupełni lub nie poprawi tych danych mimo wezwania Usługodawcy w terminie wskazanym przez Usługodawcę wynoszącym co najmniej 7 dni roboczych,
  8. dojdzie do istotnego naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub Umowy,

§ 9 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI KONSUMENTÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Usługodawca nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Postanowienia ust.3 – 5 poniżej mają zastosowanie jedynie do Konsumentów.  
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_ogolne.php
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ ORAZ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Użytkownikami jest poczta elektroniczna (e-mail: hello@domeny.art.pl, za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z serwisu www.domeny.art.pl i Usług.
 2. Zmiana adresów kontaktowych, adresów e-mail  oraz adresu domeny na której jest świadczona usługa nie stanowi zmiany Polityki.

Regulamin dla dotychczasowych Użytkowników domeny art.pl wchodzi w życie z dniem 07.03.2022

Regulamin dla nowych Użytkowników domeny art.pl wchodzi w życie z dniem 28.02.2022

Domeny zarejestrowane przez dotychczasowych Użytkowników w okresie zmiany Regulaminu podlegają zasadą rejestracji określonym w niniejszym Regulaminie.  

Regulamin korzystania z serwisu www.domeny.art.pl