Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail ]

_____________________________________________________

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi – usług w serwisie Art.pl

 

Data zawarcia umowy: _________________________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): _________________________

Adres konsumenta(-ów): __________________________

Podpis konsumenta(-ów): _________________________

Data: _________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

 

Formularz odstąpienia od umowy